Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/23

Rodzicom dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2022/23 przypomina się o złożeniu w terminie od 11.04.2022r do 15.04.2022r pisemnego oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Nie złożenie oświadczenia w terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją przyjęcia dziecka. Oświadczenia woli można złożyć lub wypełnić w godzinach pracy przedszkola od 7.00 do 16.00.

Wzór oświadczenia:

Imię i nazwisko rodzica

Ja niżej podpisana/y oświadczam ,że wyrażam wolę przyjęcia do przedszkola na rok szkolny 2022/23 mojego dziecka

………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

………………………………………………………………. ………………………………………………………………

(miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna/)