Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2022/23

Rodzicom dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2022/23 przypomina się o złożeniu w terminie od 11.04.2022r do 15.04.2022r pisemnego oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Nie złożenie oświadczenia w terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją przyjęcia dziecka. Oświadczenia woli można złożyć lub wypełnić w godzinach pracy przedszkola od 7.00 do 16.00.

Wzór oświadczenia:

Imię i nazwisko rodzica

Ja niżej podpisana/y oświadczam ,że wyrażam wolę przyjęcia do przedszkola na rok szkolny 2022/23 mojego dziecka

………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

………………………………………………………………. ………………………………………………………………

(miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna/)

Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2022/2023

Zasady rekrutacji do przedszkola zamieszczone są poniżej. Rodziców zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z informacjami.

Poniżej znajdują się informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola oraz do klasy I szkoły podstawowej wraz ze wzorami wniosków o przyjęcie w placówkach.

Rekrutacja do przedszkoli :

Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola :

Rekrutacja do klasy I w szkołach podstawowych :

Wzór wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej :

Narodowy Spis Powszechny

GMB wpisBochnia, dnia 21 września 2021 r.

OGŁOSZENIE

GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO

W GMINIE BOCHNIA

Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Bochnia – Wójt Gminy Bochnia Marek Bzdek informuje, że mieszkańcy gminy Bochnia będą mogli się spisać w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 z pomocą rachmistrza lub pracownika Urzędu w Urzędzie Gminy Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26 w Bochni w pok. nr 1 w dniach:

  • 27 września 2021 r. (poniedziałek) w godzinach od 8:00 – 18:00
  • 28 września 2021 r. (wtorek) w godzinach od 7:30 – 18:00
  • 29 września 2021 r. (środa) w godzinach od 7:30 – 18:00
  • 30 września 2021 r. (czwartek) w godzinach od 7:30 – 18:00

Do udziału w spisie potrzebna jest znajomość swojego numeru PESEL oraz wszystkich osób wspólnie zamieszkujących.

Przypominamy, że spis trwa do 30 września 2021 r., a udział w spisie jest obowiązkowy.

Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Bochnia

Wójt Gminy Bochnia
Marek Bzdek